... výzva na predkladanie ponúk ...
 
  

- Výzva - vyvesená dňa: 06.11.2009

  
Výzva na predkladanie ponúk k podprahovej zákazke verejného obstarávania

    Obec Rohovce ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1, písm. b), zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, vyzýva v súlade s ustanovením § 99 ods. 3, záujemcov na predloženie ponuky na podprahovú zákazku

„Výmena okien a dverí pre ZŠ s VJM Rohovce“

    Jedná sa o komplexnú dodávku stavebných prác súvisiacich s výmenou výplní otvorov na predmetnej stavbe, v rozsahu definovanom v dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Rohovce
Sídlo: Obecný úrad Rohovce č. 164, PSČ 930 30
IČO: 00305715
Telefón: 031/5598227
E-mail: ocurohovce@stonline.sk
Miesto dodania predmetu zákazky: Rohovce
Možnosť predloženia ponuky: na celý predmet obstarávania
Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 27.11.2009 do 12:00hod.

    Záujemcovia o účasť na verejnom obstarávaní na predmetnú zákazku, môžu požiadať o súťažné podklady písomne v zmysle oznámenia, o verejnom obstarávaní v termíne do 18.11.2009 do 12:00hod. na adrese:
Obecný úrad Rohovce č. 164
v pracovných dňoch:
Pondelok  : 08.00-12.00 13:00-16:00
Streda      : 08.00-12.00 13:00-17:00
Sobota      : 08.00-12.00 13:00-15:00
Bc. Eugen Horváth v.r.
starosta obce