... obecné informácie - pomôcka pre obyvateľov ...
 
  

- Verejná vyhláška - vyvesená dňa: 13.07.2009

  
Oznámenie o začatí pripomienkového konania k návrhu Zmeny a doplnku č. 02/2009 Územného plánu obce Rohovce

    Obec Rohovce objednala vypracovanie návrh Zmeny a doplnku č. 02/2009 Územného plánu obce Rohovce v súlade s §§ 17, 19 a 31 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
    Oznamujeme obyvateľom, že predmetná dokumentácia je vystavená počas 30 dní na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli pred Obecným úradom v Rohovciach. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k dokumentácii do 30 dní odo dňa oznámenia písomne alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Rohovciach.
Bc. Eugen Horváth
starosta obce
Pripojená dokumentácia :
   Grafická časť ( 1 )         Grafická časť ( 2 )         Textová dokumentácia