... obecné informácie - pomôcka pre obyvateľov ...
 

Používané žiadosti na obecnom úrade


Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení - plagát   
Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení   
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov   
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny   
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu na nehnuteľnosť z miestnej komunikácie   
Žiadosť o rozkopávkové povolenie   
Žiadosť o stavebné povolenie stavby    
Ohlásenie drobnej stavby    
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   


Ďalšie informácie


Zmeny rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1   
Príjmové položky
Výdavkové položky
Rozpočet ZŠ

Rozpočet 2019-2021   
Príjmové položky
Výdavkové položky
Rozpočet ZŠ

Plnenie príjmov a výdavkov - Obec Rohovce   
Plnenie príjmov a výdavkov - ZŠ s VJM   
Verejné obstaravánie 2018 - 3. štvrťrok   
Verejné obstaravánie 2018 - 1. a 2. štvrťrok   
Verejné obstaravánie 2017   

Zmeny rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č.5
Úprava rozpočtu ZŠ
Príjmové položky
Výdavkové položky
Kapitálové výdavky

Zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 4   
Zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 3   
Zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2   
Zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1   

Správa nezávislého audítora 2017   
Správa nezávislého audítora 2017 KUZ   
Výročná správa obce Rohovce za rok 2017   
Záverečný účet za rok 2017    
Plnenie príjmov a výdavkov - výkaz Obec   
Plnenie príjmov a výdavkov - výkaz ZŠ    

Rozpočet výdavkov obce Rohovce na 2017-2019   
Rozpočet príjmov Rohovce na 2017-2019   

Správa nezávislého audítora 2016   
Správa nezávislého audítora 2016 KUZ   
Výročná správa obce Rohovce za rok 2016   
Záverečný účet za rok 2016    

Správa nezávislého audítora 2015   
Výročná správa obce Rohovce za rok 2015   
Záverečný účet za rok 2015    

Správa nezávislého audítora 2014   
Výročná správa obce Rohovce za rok 2014   
Záverečný účet za rok 2014   

Výročná správa obce Rohovce za rok 2013   
Záverečný účet za rok 2013   

Výročná správa obce Rohovce za rok 2012   
Záverečný účet za rok 2012   
Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2012   


Smernica
na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce RohovceVýročná správa obce Rohovce za rok 2011   
Záverečný účet za rok 2011   
Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2011   


Cestovný poriadok 2011/2012 - SAD Bratislava
Bratislava - Blatná na Ostrove Bratislava - Gabčíkovo


Odpadové hospodárstvo 2010


Informácie za rok 2010


Výročná správa za rok 2010


Výročná správa obce Rohovce za rok 2010   
Záverečný účet obce Rohovce za rok 2010   
Programový rozpočet obce Rohovce na rok 2010   


Cestovný poriadok 2010/2011 - SAD Bratislava
Bratislava - Blatná na Ostrove Bratislava - Gabčíkovo


Kanalizácia
Pre odklad :
Žiadosť o odklad
Realizácia :
Ohlásenie drobnej stavby Žiadosť o rozkopávkové povolenie

Odpadové hospodárstvo 2010

Prevádzkový poriadok pre viacúčelové ihrisko s umelou trávouVýročná správa za rok 2009


Výročná správa obce Rohovce za rok 2009   
Záverečný účet obce Rohovce za rok 2009   
Programový rozpočet obce Rohovce na rok 2009 - vyhodnotenie   

Oznámenia a výzvy - 2009


Výzva na predkladanie ponúk k podprahovej zákazke verejného obstarávania   
--- Výmena okien a dverí pre ZŠ s VJM Rohovce ---

Dňa: 06.11.2009 Viac

Oznámenie o začatí pripomienkového konania k návrhu Zmeny a doplnku č. 02/2009 Územného plánu obce Rohovce   
Dňa: 13.07.2009 ViacVýročná správa za rok 2008


Výročná správa obce Rohovce za rok 2008   
Záverečný účet obce Rohovce za rok 2008   

Seperácia plastového odpadu od 1.júna 2009 (zmena)    Zberný dvor --- Prevádzková doba od januára 2010:

Streda      : 13.00-16.00
Sobota     : 08.00-12.00