... Dvojjazyčné dokumenty - Kétnyelvű nyomtatványok ...

 

Dokumenty súvisiace so stavebnými prácami - Építésügyi nyomtatványok


Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby   
- Javaslat az építményelhelyezési engedélyről szóló határozat kiadására

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia   
- Javaslat a területhasználati határozat kiadására

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny   
- Javaslat a tájvédelmi területről szóló határozat kiadására

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere   
- Javaslat építési tilalmat elrendelő határozat kiadására

Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby   
- Javaslat építmény-elhelyezési határozat módosítására

Návrh na zmenu rozhodnutia o využívaní územia   
- Javaslat területhasználati határozat módosítására

Návrh na zmenu rozhodnutia o chránenej časti krajiny   
- Javaslat tájvédelmi területről szóló határozat módosítására

Návrh na zmenu rozhodnutia o stavebnej uzávere   
- Javaslat építési tilalmat elrendelő határozat módosítására

Žiados o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby   
- Kérvény építményelhelyezési határozat érvényességének meghosszabbítására

Žiados o predĺženie platnosti rozhodnutia o využívaní územia   
- Kérvény területhasználati határozat érvényességének meghosszabbítására

Žiados o predĺženie platnosti rozhodnutia o chránenej časti   
- Kérvény tájvédelmi területről szóló határozat érvényességének meghosszabbítására

Žiados o predĺženie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere   
- Kérvény építési tilalmat elrendelő határozat érvényességénekmeghosszabbítására

Ohlásenie drobnej stavby   
- Kisméretű építmény bejelentése

Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)   
- Építési változtatások (karbantartási munkák) bejelentése

Žiados o stavebné povolenie   
- Kérvény építési engedély kiadására

Žiados o zmenu stavby pred jej dokončením   
- Kérvény befejezés előtt álló építmény módosítására

Žiados o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení   
- Kérvény tájékoztató, reklámhordozó és propaganda célú objektum elhelyezésének engedélyezésére

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiados o jej povolenie   
- Bejelentés az építmény rendeltetésének megváltozásáról és kérvény ennek az engedélyezésére

Žiados o vydanie povolenia na odstránenie stavby   
- Kérvény építménybontási engedély kiadására

Ohlásenie odstránenia drobnej stavby   
- Kisméretű építmény eltávolításának bejelentése

Ohlásenie odstránenia informačného/reklamného/propagačného zariadenia   
- Tájékoztató/reklámhordozó/propaganda célú objektum eltávolításának bejelentése


Dokumenty pre výrub drevín - Fakivágási nyomtatványok


Žiados o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa   
- Kérvény az erdőterületen kívüli fa kivágásának engedélyezésére

Oznámenie o výrube dreviny   
- Értesítés fafélék kivágásáról

Oznámenie o výrube produkčných ovocných drevín   
- Értesítés termő gyümölcsfák kivágásáról

Rozhodnutie   
- határozat


Dokumenty súvisiace s materskou školou - Óvodával kapcsolatos nyomtatványok


Adaptačný hárok   
- Beszoktatási adatlap

Žiados o ukončenie predprimárneho vzdelávania dieaa v MŠ   
- Kérvény az iskolai előkészítő óvodalátogatás befejezéséről

Vyhlásenie rodiča ( zákonného zástupcu ) o bezinfekčnosti    
- Szülő ( gyám ) nyilatkozata a fertőzésmentes környezetről

Dotazník k žiadosti o prijatie dieaa do MŠ   
- Kérdőív a gyermek óvodai felvételi kérelméhez

Žiados o prijatie do MŠ   
- Kérvény az óvodai felvételre

Splnomocnenie   
- Meghatalmazás

Evidenčný lístok   
- Óvodai nyilvántartólap

Informácie o dieati   
- Tájékoztató a gyermekről

Žiados o prerušenie dochádzky dieaa   
- A gyermek óvodalátogatásának megszakítása