... községi információk - segítség a lakosságnak ...
 
Községi hivatal    Képviselő testület    Eseménynaptár    Általános rendeletek    Községi információk    Képgaléria

Információk


A községi hivatalban használatos kérvények


Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení - plagát   

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení   

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov   

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny   
- kérvény fakivágás engedélyezésére

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu na nehnuteľnosť z miestnej komunikácie   
- kérvény bejáró megépítésére a helyi úthálózatról

Žiadosť o rozkopávkové povolenie   
- kérvény ásatás engedélyezésére

Žiadosť o stavebné povolenie stavby    
- kérvény(állásfoglalás) családi ház építéséhez

Ohlásenie drobnej stavby    
- kis építkezés bejentése

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   
- kolaudációs javaslat


Verejné obstaravánie

2020 - 2. štvrťrok   
2020 - 1. štvrťrok - nad 5000   
2020 - 1. štvrťrok   
2019 - 4. štvrťrok   
2019 - 3. štvrťrok   
2019 - 2. štvrťrok   
2019 - 1. štvrťrok   
2018 - 3. štvrťrok   
2018 - 1. a 2. štvrťrok   
2017   

2020-es zárójelentések


Zmeny rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 2   
ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 2020/2 - Príjmové položky
ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 2020/2 - Výdavkové položky
Rozpočet ZŠ

Zmeny rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1   
ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 2020/1 - Príjmové položky
ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 2020/1 - Výdavkové položky
Rozpočet ZŠ

Rozpočet 2020-2022   
Príjmové položky
Výdavkové položky
Rozpočet ZŠ

2019-es zárójelentések


Plnenie príjmov a výdavkov - Obec Rohovce   

Plnenie príjmov a výdavkov - ZŠ s VJM   

Výročná správa obce Rohovce za rok 2019   
2019-es zárójelentés

Záverečný účet 2019   
2019-es zárszámadás


Zmeny rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3   
Príjmové položky
Výdavkové položky
Rozpočet ZŠ

Zmeny rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2   
Príjmové položky
Výdavkové položky
Rozpočet ZŠ

Zmeny rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1   
Príjmové položky
Výdavkové položky
Rozpočet ZŠ

Rozpočet 2019-2021   
Príjmové položky
Výdavkové položky
Rozpočet ZŠ

2018-as zárójelentések


Plnenie príjmov a výdavkov - Obec Rohovce   

Plnenie príjmov a výdavkov - ZŠ s VJM   

Výročná správa obce Rohovce za rok 2018   
2018-as zárójelentés

Záverečný účet 2018   
2018-as zárszámadás

Správa nezávislého audítora 2018   
audit

Správa nezávislého audítora 2018 KUZ   
audit


Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5
Úprava rozpočtu ZŠ
Príjmové položky
Výdavkové položky
Kapitálové výdavky


Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4   

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3   

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2   

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1   


2017-es zárójelentések


Výročná správa obce Rohovce za rok 2017   
2017-es zárójelentés

Záverečný účet za rok 2017    
2017-es zárszámadás

Správa nezávislého audítora 2017   
audit

Správa nezávislého audítora 2017 KUZ   
audit

Plnenie príjmov a výdavkov - výkaz Obec   

Plnenie príjmov a výdavkov - výkaz ZŠ    


Rozpočet výdavkov obce Rohovce na 2017-2019   
2017-2019 költségvetés tervezet - kiadások

Rozpočet príjmov Rohovce na 2017-2019   
2017-2019 költségvetés tervezet - bevételek


2016-os zárójelentések


Správa nezávislého audítora 2016   
audit

Správa nezávislého audítora 2016 KUZ   
audit

Výročná správa obce Rohovce za rok 2016   
2016-os zárójelentés

Záverečný účet za rok 2016    
2016-os zárszámadás


2015-ös zárójelentések


Správa nezávislého audítora 2015   
audit

Výročná správa obce Rohovce za rok 2015   
2015-ös zárójelentés

Záverečný účet za rok 2015    
2015-ös zárszámadás


2014-es zárójelentések


Správa nezávislého audítora 2014   
- audit

Výročná správa obce Rohovce za rok 2014   
- 2014-as zárójelentés

Záverečný účet za rok 2014   
2014-es zárszámadás


2013-as zárójelentések


Výročná správa obce Rohovce za rok 2013   
- 2013-as zárójelentés

Záverečný účet za rok 2013   
- 2013-as zárszámadás


2012-es zárójelentések


Výročná správa obce Rohovce za rok 2012   
- 2012-es zárójelentés

Záverečný účet za rok 2012   
- 2012-es zárszámadás

Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2012   
- 2012-es költségvetés


Smernica
na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Rohovce2011-es zárójelentések


Výročná správa obce Rohovce za rok 2011   
- 2011-es zárójelentés

Záverečný účet za rok 2011   
- 2011-es zárszámadás

Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2011   
- 2011-es költségvetés


Autóbusz menetrend 2011/2012
Bratislava - Blatná na Ostrove Bratislava - Gabčíkovo


Szemétgazdálkodás 2011


2010-es zárójelentések


Výročná správa obce Rohovce za rok 2010   
- 2010-es zárójelentés

Záverečný účet obce Rohovce za rok 2010   
- 2010-es zárszámadás

Programový rozpočet obce Rohovce na rok 2010   
- 2010-es költségvetés


Autóbusz menetrend 2010/2011
Bratislava - Blatná na Ostrove Bratislava - Gabčíkovo


Kanalizáció
Halasztás esetén:
kérvény a halasztáshoz
Realizáció esetén:
kis építkezés bejentése kérvény ásatás engedélyezésére

Szemétgazdálkodás 2010

Üzemeltetési rendtartás a műfüves többfunkciós sportpályán2009-es zárójelentések


Výročná správa obce Rohovce za rok 2009   
- 2009-es zárójelentés

Záverečný účet obce Rohovce za rok 2009   
- 2009-es zárszámadás

Programový rozpočet obce Rohovce na rok 2009 - vyhodnotenie   
- 2009-es költségvetés


2009-as nyilvános hírdetmények


Výzva na predkladanie ponúk k podprahovej zákazke verejného obstarávania   
--- Výmena okien a dverí pre ZŠ s VJM Rohovce ---

Kifüggesztés időpontja: 2009.11.06 Bővebben

Oznámenie o začatí pripomienkového konania k návrhu Zmeny a doplnku č. 02/2009 Územného plánu obce Rohovce   
Értesítés Nagyszarva község fejlesztési tervének 02/2009-es számú feltöltő és módosító javaslatának véleményezéséről
Kifüggesztés időpontja: 2009.07.13
Bővebben2008-as zárójelentések


Výročná správa obce Rohovce za rok 2008   
- 2008-as zárójelentés

Záverečný účet obce Rohovce za rok 2008   
- 2008-as zárszámadás


Változás a műanyag hulladék válogatásában   Nyitvatartás a gyűjtőudvaron :

Hétfő - Péntek : 8.00-16.00
Szombat : 08.00-13.00