... D O K U M E N T Y ...
 


GDPR ( spracúvanie osobných údajov ) - ROHOVCE

Komunitný plán sociálnych služieb obce ROHOVCE 2018-2022 -- Návrh

SVD G-N,priepust v km 4,0 prívodného kanála - úprava pre cestnú dopravu
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti       Obec Rohovce - informácia k nahliadnutiu

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Rohovce
Názov projektu       Realizácia projektu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce ROHOVCE 2015 - 2022

Stratégia obce ROHOVCE 2015-2022

Územný plán obce Rohovce
Zoznam výkresov:
Výkres širších vzahov
Komplexný výkres
Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
Plyn, elektrika, telekomunikácia
Vodné hospodárstvo
Návrh múses
PPF
Schéma záväzných častí I.
Schéma záväzných častí II.

Územný plán obce Rohovce doplnok č. 01/2008
Zoznam výkresov:
Registračný list - Doplnok č.01/2008
Výkres širších vzahov
Schéma záväzných častí I.

Územný plán obce Rohovce doplnok č. 02/2009
Zoznam výkresov:
Registračný list - Doplnok č.02/2009
Výkres širších vzahov
Schéma záväzných častí I.