... D O K U M E N T Y ...
 


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce ROHOVCE 2015 - 2022

Stratégia obce ROHOVCE 2015-2022

Územný plán obce Rohovce
Zoznam výkresov:
Výkres širších vzťahov
Komplexný výkres
Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
Plyn, elektrika, telekomunikácia
Vodné hospodárstvo
Návrh múses
PPF
Schéma záväzných častí I.
Schéma záväzných častí II.

Územný plán obce Rohovce doplnok č. 01/2008
Zoznam výkresov:
Registračný list - Doplnok č.01/2008
Výkres širších vzťahov
Schéma záväzných častí I.

Územný plán obce Rohovce doplnok č. 02/2009
Zoznam výkresov:
Registračný list - Doplnok č.02/2009
Výkres širších vzťahov
Schéma záväzných častí I.