... általános rendeletek - szlovák nyelven ...
 
Községi hivatal    Képviselő testület    Eseménynaptár    Általános rendeletek    Községi információk    Képgaléria


Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) - Általános rendeletekVZN 05/2019    - účinnosť od 1. sept. 2019.
O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Rohovce

- általános rendelet a közterületi parkolásról


VZN 04/2019    - účinnosť od 1. sept. 2019.
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci a príspevkov občanov obce Rohovce

- általános rendelet az egyszeri szociális juttatásról


VZN 03/2019    - účinnosť od 1. sept. 2019.   
o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školskej jedálni

- általános rendelet, amely szabályozza az iskola és óvoda díjakat


VZN 02/2019    - účinnosť od 15. mája 2019.   
ktorým sa určujú školské obvody pre základnú školu obce Rohovce a spoločné školské obvody pre obce,
s ktorými má obec Rohovce uzatvorenú dohodu

- általános rendelet az iskola körzetről


VZN 01/2019    - účinnosť od 15. mája 2019.   
O podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom    
Príloha č.1     Príloha č.2Zásady    - účinnosť od 1. marca 2019.   
Zásady zabezpečenia občianskych obradov a rodinných slávností
VZN 01/2018    - účinnosť od 01. januára 2019.   
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení

- általános rendelet az óvoda és az iskola üzemeltéséhez


VZN 05/2017    - účinnosť od 01.januára 2018.
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- általános rendelet a helyi adókról


VZN 04/2017    - účinnosť od 01. januára 2018.   - zrušené k 31.12.2018
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení

- általános rendelet az óvoda és az iskola üzemeltéséhez


VZN 03/2017    - účinnosť od 01.januára 2018.   - zrušené k 30.08.2019
o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach

- általános rendelet, amely szabályozza az iskola és óvoda díjakat


VZN 02/2017    - účinnosť od 27.decembra 2017.   - zrušené k 14.05.2019
určuje sa školský obvod základných škôl

- előírja az iskolai körzetet az alapiskoláknak


VZN 01/2017    - účinnosť od 27.decembra 2017.
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

- elektronikus szolgáltatás


VZN 04/2016    - účinnosť od 01. januára 2017.   - zrušené k 31.12.2017
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení

- általános rendelet az óvoda és az iskola üzemeltéséhez


VZN 03/2016    - účinnosť od 01. januára 2017.   - zrušené k 31.12.2017
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- általános rendelet a helyi adókról


VZN 02/2016    - účinnosť od 01. januára 2017.
o miestnom poplatku za rozvoj

- fejlesztési adó


VZN 01/2016    - účinnosť od 23. júna 2016.
o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi

- a komunális hulladék és az apró építkezési hulladék elhelyezése


VZN 03/2015    - účinnosť od 01. januára 2016.
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohovce

- általános rendelet a falu vagyonának használatáról és gazdálkodásáról


VZN 02/2015    - účinnosť od 01. januára 2016.   - zrušené k 31.12.2016
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- általános rendelet a helyi adókról


VZN 01/2015    - účinnosť od 01. januára 2016.   - zrušené k 31.12.2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení

- általános rendelet az óvoda és az iskola üzemeltéséhez


VZN 04/2014    - účinnosť od 01. januára 2015.   - zrušené k 31.12.2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení

- általános rendelet az óvoda és az iskola üzemeltéséhez


VZN 03/2014   
ktorým sa dopĺňa VZN 03/2008   - zrušené k 31.12.2017
o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach

- általános rendelet, amely szabályozza az iskola és óvoda díjakat


VZN 02/2014    - účinnosť od 01. januára 2015.   - zrušené k 31.12.2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- általános rendelet a helyi adókról


VZN 01/2014    - účinnosť od 15. októbra 2014.   - zrušené k 14.05.2019
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

- általános rendelet - feltételek dotíciókhoz jogi és fizikai személyeknek
Príloha č. 1 - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Rohovce
Príloha č. 2 - Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Rohovce
Príloha č. 3 - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rohovce


VZN 03/2013    - účinnosť od 01. januára 2014.   - zrušené k 31.12.2014
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- általános rendelet a helyi adókról


VZN 02/2013    - účinnosť od 01. januára 2014.   - zrušené k 31.12.2014
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení

- általános rendelet az óvoda és az iskola üzemeltéséhez


VZN 01/2013   
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rohovce

- általános rendelet a nyitvatartásokról


VZN 07/2012    - účinnosť od 01. januára 2013.   - zrušené k 31.12.2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení

- általános rendelet az óvoda és az iskola üzemeltéséhez


VZN 06/2012    - účinnosť od 01. januára 2013.   - zrušené k 31.12.2013
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- általános rendelet a helyi adókról


VZN 05/2012    - účinnosť od 01. januára 2013.   - zrušené k 22.06.2016
o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi

- a komunális hulladék és az apró építkezési hulladék elhelyezése


VZN 04/2012 - ktorým sa zmení 01/2012    - účinnosť od 01. novembra 2012.
o chove, vodení a držaní psov na území obce Rohovce

- általános rendelet, amely szabályozza a kutyatartást


VZN 03/2012    - účinnosť od 01. januára 2013.
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb

- általános rendelet, amely szabályozza az utcák megnevezését


VZN 02/2012    - účinnosť od 01. augusta 2012.
Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Rohovce

- általános rendelet, amely szabályozza a temető üzemeltetését


VZN 01/2012    - účinnosť od 01. júna 2012.
o chove, vodení a držaní psov na území obce Rohovce

- általános rendelet, amely szabályozza a kutyatartást


VZN 03/2011    - účinnosť od 01. januára 2012.   - zrušené k 31.12.2012
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zmena k 3/2010

- általános rendelet a helyi adókról


VZN 02/2011    - účinnosť od 01. mája 2011.
o úhradách za poskytované služby Obcou Rohovce - doplnenie 2/2008

- általános rendelet, amely szabályozza a község szolgátatásainak díját


VZN 01/2011    - účinnosť od 01. mája 2011.
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohovce

- általános rendelet a falu vagyonának használatáról és gazdálkodásáról


VZN 03/2010    - účinnosť od 01. januára 2011.   - zrušené k 31.12.2012
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- általános rendelet a helyi adókról


VZN 02/2010   
ktorým sa dopĺňa VZN 03/2008   - zrušené k 31.12.2017
o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach

- általános rendelet, amely szabályozza az iskola és óvoda díjakat


VZN 01/2010   
ktorým sa dopĺňa VZN 03/2008   - zrušené k 31.12.2017
o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach

- általános rendelet, amely szabályozza az iskola és óvoda díjakat


VZN 06/2009    - účinnosť od 01. januára 2010.   - zrušené 01.01.2011
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- általános rendelet a helyi adókról


VZN 05/2009    - účinnosť od 01. januára 2010.   - zrušené 31.12.2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení

- általános rendelet az óvoda és az iskola üzemeltéséhez


VZN 04/2009    - účinnosť od 15. decembra 2009.
o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

- általános rendelet az ivóvízkészletről szükséghelyzetben


VZN 03/2009    - účinnosť od 1. januára 2010.   - zrušené 31.08.2019
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci pre občanov obce Rohovce

- általános rendelet az egyszeri szociális juttatásról


VZN 02/2009    - účinnosť od 1. decembra 2009.
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

- általános rendelet a szociális szolgáltatások formáiról


VZN 01/2009    - účinnosť od 15. októbra 2009.
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Rohovce, zmena a doplnok č. 02/2009

- változás a beépítési tervezetben 02/2009


VZN 07/2008    - účinnosť od 1. januára 2009.   - zrušené 01.01.2010
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohovce

- általános rendelet a helyi adókról


VZN 06/2008   
o pamätihodnostiach obce Rohovce

- általános rendelet a helyi nevezetességekről


VZN 05/2008   
- účinnosť od 1.11.2008.   - zrušené
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rohovce

- általános rendelet a nyitvatartásokról


VZN 04/2008   
k návrhu Doplnku č. 01/2008 Územného plánu obce Rohovce

- általános rendelet, amely feltölti a 01/2008


VZN 03/2008    - zrušené 31.12.2017
o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach

- általános rendelet, amely szabályozza az iskola és óvoda díjakat


VZN 02/2008   
o úhradách za poskytované služby obcou Rohovce

- általános rendelet, amely szabályozza a község szolgátatásainak díját


VZN 01/2008    - zrušené 01.05.2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohovce

- általános rendelet a falu vagyonának használatáról és gazdálkodásáról